HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ (sau đây gọi là “Hợp Đồng” ) được lập ngày 01/01/2023 ( “Ngày Hiệu Lực” ) bởi và giữa:

CÔNG TY TNHH TM DV CAO NGUYÊN XANH, một công ty được thành lập vào ngày 13/4/2022 và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0317247133, có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây được gọi là “Bên Sử Dụng Dịch Vụ” ); và người cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi là “Bên Cung Cấp Dịch Vụ” )

Bên Sử Dụng Dịch Vụ và Bên Cung Cấp Dịch Vụ sau đây được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng là “Bên” .

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Theo Hợp Đồng này, Bên Cung Cấp Dịch Vụ đồng ý cung cấp dịch vụ hoạt động tiếp thị theo yêu cầu của Bên Sử Dụng Dịch Vụ như sau:

 • 1.1Dịch vụ: Tiếp thị các đối tượng tiếp thị theo quy định tại Điều 1.2 và thực hiện các công việc khác do Các Bên thỏa thuận (nếu có);

 • 1.2Đối tượng tiếp thị: sản phẩm, thông tin liên quan đến sản phẩm và các nội dung khác (nếu có) theo yêu cầu của Bên Sử Dụng Dịch Vụ và phù hợp với hoạt động của Bên Cung Cấp Dịch Vụ, đối tượng tiếp thị có thể khác nhau tại từng thời điểm khác nhau theo thỏa thuận của Các Bên;

 • 1.3Hình thức tiếp thị: Tiếp thị thông qua internet để tăng lượt truy cập của người dùng truy cập vào website được yêu cầu bởi Bên Sử Dụng Dịch Vụ;

 • 1.4Thời gian tiếp thị: Bên Cung Cấp Dịch Vụ được chủ động về mặt thời gian để thực hiện Dịch Vụ.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • 2.1Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện công việc, cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin cần thiết phục vụ công việc của Bên Cung Cấp Dịch Vụ

 • 2.2Thanh toán đúng và đầy đủ khoản thanh toán cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ như thoả thuận tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • 3.1Thực hiện các yêu cầu và đề xuất của Bên Sử Dụng Dịch Vụ, liên quan đến mục đích của Hợp Đồng này;

 • 3.2Cung cấp cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ các thông tin liên quan đến công việc cần thực hiện để nhận được các khoản phí tại Điều 4.1 và Điều 4.3 Hợp Đồng;

 • 3.3Yêu cầu Bên Sử Dụng Dịch Vụ thanh toán đúng và đủ khoản thanh toán như thoả thuận tại Hợp Đồng này;

 • 3.4Bên Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm về các hoạt động được thực hiện trên website, link truy cập của Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong trường hợp Bên Cung Cấp Dịch Vụ sử dụng các website, link truy cập này để thực hiện Dịch Vụ. Bên Cung Cấp Dịch Vụ có trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu, hoạt động của website, link truy cập của Bên Cung Cấp Dịch Vụ và website được yêu cầu bởi Bên Sử Dụng Dịch Vụ (bao gồm cả thông tin đăng nhập các website, thông tin của khách hàng truy cập, thông tin đăng tải và đính kèm trên website hoặc link truy cập);

 • 3.5Tuân thủ các hướng dẫn, chính sách kinh doanh của Bên Sử Dụng Dịch Vụ đưa ra theo từng thời điểm.

ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

 • 4.1Tương xứng với kết quả công việc do Bên Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện, Bên Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý thanh toán cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ khoản phí dịch vụ dựa trên kết quả thực hiện của Bên Cung Cấp Dịch Vụ.
  Cụ thể, phí dịch vụ này sẽ được tính phụ thuộc vào số lượt truy cập của người dùng truy cập vào website do Bên Sử Dụng Dịch Vụ yêu cầu và các thông số khác liên quan (nếu có)… theo chính sách của Bên Sử Dụng Dịch Vụ công bố (sau đây gọi chung là “Phí Dịch Vụ”).

 • 4.2Khoản Phí Dịch Vụ tại Điều 4.1 và chi phí hợp lý phát sinh tại Điều 4.3 đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân của Bên Cung Cấp Dịch Vụ và toàn bộ các khoản thuế, phí, chi phí hợp lý nào khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Việt Nam (nếu có). Bên Cung Cấp Dịch Vụ đồng ý việc Bên Sử Dụng Dịch Vụ giữ lại (khấu trừ) khoản thuế tạm tính, tính trên thu nhập của Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo từng lần do Bên Sử Dụng Dịch Vụ chi trả (hàng tháng) theo Hợp Đồng này để đóng thuế thu nhập cá nhân cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo quy định của pháp luật. Bên Cung Cấp Dịch Vụ đồng ý ủy quyền cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân của Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo quy định pháp luật. Trường hợp pháp luật có thay đổi về mức thuế, Bên Cung Cấp Dịch Vụ đồng ý Bên Sử Dụng Dịch Vụ được giữ lại (khấu trừ) một khoản khác theo quy định nhà nước.

 • 4.3Bên Sử Dụng Dịch Vụ có thể chi trả cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc thực hiện các công việc trong Hợp Đồng này, chi phí này sẽ được xác định hàng tháng theo thỏa thuận giữa Các Bên;

 • 4.4Chi tiết về khoản phí phát sinh và thời hạn thanh toán của các phí theo Hợp Đồng sẽ được xác định hàng tháng. Cụ thể:
    a)  Trong vòng 15 (năm) ngày làm việc dương lịch đầu tiên của mỗi tháng, Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ gửi thông tin nghiệm thu đến Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Bên Sử Dụng Dịch Vụ gửi thông tin nghiệm thu và Bên Sử Dụng có đủ hồ sơ thanh toán, Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ thanh toán phí Dịch Vụ do Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo thông tin nghiệm thu của Bên Sử Dụng Dịch Vụ.
    b)  Hồ sơ thanh toán gồm:
       - Biên bản nghiệm thu công việc;
       - Đề nghị thanh toán;

 • 4.5Phương thức thanh toán: Phí Dịch Vụ sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo thông tin do Bên Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp.

 • 4.6Bên Sử Dụng Dịch Vụ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí, chế độ phát sinh nào khác cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ ngoài các phí dịch vụ đã được quy định tại Điều 4.1 và chi phí hợp lý phát sinh tại Điều 4.3 trên, trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • 5.1Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực và chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:
    a)  Vào thời điểm Bên Sử Dụng Dịch Vụ gửi thông báo chấm dứt Hợp Đồng;
    b)  Vào thời điểm Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng.

 • 5.2Bảo mật:
    a)  Các Bên nhất trí rằng tất cả các tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và thoả thuận giữa hai Bên được xem là thuộc quyền sở hữu của Các Bên và được Các Bên cam kết bảo mật tuyệt đối;
    b)  Các Bên chỉ được phép tiết lộ những tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và các thỏa thuận này cho bất kỳ Bên nào khác sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

 • 5.3Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp:
    a)  Hợp Đồng này được điều chỉnh và diễn giải theo quy định pháp luật Việt Nam;
    b)  Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Các Bên. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc sau khi có thông báo bằng văn bản của một Bên gửi cho Bên còn lại, thì bên có quyền khởi kiện theo Hợp Đồng này sẽ đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết theo Quy tắc Trọng tài của VIAC bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc nêu trên. Địa điểm diễn ra phiên trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là Tiếng Việt, trừ trường hợp Bên Sử Dụng Dịch Vụ lựa chọn địa điểm và ngôn ngữ tố tụng khác. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc giữa Các Bên. Pháp luật điều chỉnh thỏa thuận Trọng Tài là pháp luật Việt Nam.

 • 5.4Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này phải được Các Bên đồng ý và ký kết bằng Phụ lục hợp đồng. Các Phụ lục hợp đồng được coi như một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này;

 • 5.5Bên Sử Dụng Dịch Vụ sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc việc không thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng do các sự kiện bất khả kháng hoặc các sự kiện không thể kiểm soát.